!

תקנון אתר “ליבי”

תקנון אתר “ליבי”

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט “ליבי” אתר אינטרנט זה עומד לרשותכם. השימוש באתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתכם לתנאים אלו. לפני השימוש באתר האינטרנט של “ליבי” קראו תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שאתם מקבלים עליכם תנאים אלה הכתובים בתקנון אתר “ליבי”. אם אתם לא מסכימים לתנאים אלה, אל תשתמשו באתר אינטרנט זה.
1.  אתר “ליבי” להלן: “האתר” הינו אתר ברשת האינטרנט המעמיד לרשותכם מידע רב העוסק בלמידה. בנוסף, אתר “ליבי” הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרי למידה, הרצאות וסדנאות. בעלת ומפעילת האתר היא שולי לוי לבני עסק מורשה 022881908.
2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן” “פעולה”). הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
3. תקנון זה הוא חוזה התקשרות מחייב בין “ליבי” לכל דבר ועניין. גלישה באתר, שימוש באתר ובצוע פעולות באתר, מהווה הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. מודגש בזאת, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהייה לו או/ו למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
4. לצורך תקנון זה, “משתמש” הוא כל אדם לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין , מתחת לגיל 18, או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה וכן לפקח על פעולות הקטינים כדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע על ידי באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או של ההורים ו/או של האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים:

מובהר כי “ליבי” רשאית על פי שקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל זמן ועת וללא הודעה מראש.
1. “ליבי” שומרת לעצה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להשתמש במידע המוצע באתר ו/או לבצע רכישה באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת ו שאינה לפי תקנון השימוש באתר, או מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
2. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על ידי “ליבי” ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני בני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
4. כותרות התקנון לא ישמשו בפרשנות התקנון. הכותרות הם לשם נוחות והתמצאות המשתמש.

שירותים המוצעים באתר:

אתר “ליבי” מציע מגוון תכנים ו/או מידע ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות השירותים המפורטים להלן: גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים, יצירת ,רשימת מועדפים”- רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דואר אלקטרוני, מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים אשר יפורסמו בדף הפייסבוק של “ליבי”. מובהר כי “ליבי” רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. הרשמה לדיוור לקבלת מידע תכני שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש. מובהר כי “ליבי” אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או כל השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ו”ליבי” תהיה רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה כלשהי.  מובהר כי “ליבי” רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף “ליבי” בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של “ליבי” ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה באופן מיני גזעני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.

מידע ותמונות באתר:

באתר תמצא מידע מטעם “ליבי” ומטעם צדדים שלישיים שעליהם אין ל”ליבי” פקוח או שליטה. מידע מצד שלישי המופיע באתר מוצג כפי שהוא וכפי שהתקבל וכפי שהוצג במקורו. “ליבי” אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו או דיוקו. מובהר ומודגש כי “ליבי” לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. מידע מטעם “ליבי” הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכות המשתמש על כל מידע באתר (מידע מטעם ליבי ומידע מצד שלישי שב”ליבי”) הוא על אחריות המשתמש בלבד. ב”ליבי” ניתנת האפשרות להוריד למחשב המשתמש מידע כמו דפי עבודה ומשחקים, “ליבי” לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מהורדה זו. כל התמונות המצולמות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד היותם באתר “ליבי”.  באתר “ליבי” יתפרסמו מבצעים לקידום מכירות, “ליבי” אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מודגש ומובהר כי חובת הבדיקה חלה על המשתמש בלבד. מומלץ למשתמש לבדוק ולהשוות מחירים לפני רכישת פריט על סמך מידע שמופיע באתר “ליבי”.  “ליבי” רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר “ליבי” ו”ליבי” אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר יתפרסם גם בעתיד או במועד אחר.

קישורים באתר:

באתר “ליבי” מופיעים קישורים, לינקים לאתרי אינטרנט. מודגש ומובהר כי “ליבי” אינה שולטת על תכנם של אתרים אלה. ייתכן כי המשתמש ימצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה לא הולמים את צרכיו, ו/או המשתמש מתנגד לתוכנם. “ליבי” לא אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ואין באפשרותה של “ליבי” לקבוע את מהימנות המידע באתרים אלה. ההסתמכות על מידע זה הוא על אחריות המשתמש בלבד. “ליבי” לא מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. “ליבי” רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

הרכישה באתר:

האתר מאפשר בין היתר בחירת ורכישת פריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות. עבור כל פריט וכל שירות המוצג באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיע פרטי הפריט או השירות המוצע והמחיר. “ליבי” רשאית לעדכן את הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן  ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של “ליבי”. מובהר כי התמונות להמחשה המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות לבין הפריטים בפועל. שינויים אלה נובעים בין השאר מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על צג המחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כותבת מייל, מספר טלפון ומספר אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל “ליבי” להבטיח את ביצוע ההזמנה. לתשומת הלב מסירת פרטים כוזבים ביודעין עשוייה להיחשב כעבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להנקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל”ליבי” עקב שיבוש הפעלת האתר. בנוסף, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכון באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע “ליבי” בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תמסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום בצוע ההזמנה. המוצרים ו/או השירותים שירכשו באמצעות האתר יכונו להלן “הפריטים”.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תושלם רק לאחר השלמת תהליך ההזנה ולאחר ש”ליבי” תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין “ליבי”. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעייה בהספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה “ליבי” רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תמסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה טלפונית, על פי בחירת “ליבי”. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד “ליבי” ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. במקרה כזה של הודעה כי הפריטים חסרים תמסר הודעה למשתמש שיהיה ראשי לבטל את ההזמנה. “ליבי” שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. ההזמנה תרשם במחשביי “ליבי” . יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדב רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של “ליבי” לא מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין בשליחת ההודעה בדואר האלקטרוני כדי לחייב את “ליבי”. מובהר כי רישומי המחשב של “ליבי” הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר:

“ליבי” תספק למשתמש את הפריטים באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחויות “ליבי” תבחר בו, למקום איסוף באזור כתובת המשתמש שנכתב בהזמנת הפריטים. אספקת הפריטים תעשה תוך מספר ימים ממועד ההזמנה באתר (5-14 ימי עסקים). מובהר כי זמני ההספקה המצויינים הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני אספקת הפריטים עקב עיקובים התלויים בצד ג´ ושאינם תלויים ב”ליבי”. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי אם אספקת הפריטים תעשה בזמן קצר או ארוך מן הזמן המשוער, ידוע לו כי “ליבי” לא תהיה אחראית לאיחור בבצוע ההספקה במקרים הבאים: “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, ונזקי טבע. שביתה או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצר ו/או להוביל את המוצרים וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת “ליבי” “ליבי” לא אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או חברת השליחויות, לרבות איחור בבצוע האספקה. “ליבי” לא מחוייבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. באזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית “ליבי” תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה בהספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה “ליבי” רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה טלפונית, על פי בחירת “ליבי”. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד “ליבי” ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. במקרה כזה של הודעה כי הפריטים חסרים תמסר הודעה למשתמש שיהיה ראשי לבטל את ההזמנה. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת /ערב חג וחג. אספקת הפריטים במשלוח כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן “דמי משלוח”). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. ייתכן ואספקת הפריטים יותנו בהצגת תעודת זהות או כל אמצעי זיהוי נוסף של המשתמש, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדית של “ליבי”.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש:

חשוב לנו מאד שתהיו מרוצים מהקנייה אצלנו ומהשימוש במוצרים שלנו. אם אינכם מרוצים לחלוטין מהמוצר אתם רשאים לבטל את העסקה שבצעתם באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי. ביטל העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ועוד בטרם משלוח הפריט יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected] , בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו כולל דמי המשלוח. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא בעקבות מוצר פגום ו/או אי התאמה המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 7 ימים מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השהת הפריט ל”ליבי”. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ובמידה והפריט שהתקבל בידי המשתמש הוא פגום, או  שמפרט הפריט שונה בפועל מן הפריט שהוצג באתר, אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה תוך 7 ימים מיום קבלת הפריט לידיו. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכדומה יש לפנות את מחלקת שירות הלקוחות של “ליבי” בדואר אלקטרוני [email protected] החזרת המוצר ו/או החלפתו תעשה בתנאים הבאים: כנגד החזרת המוצר ל”ליבי” בצירוף חשבונית הקנייה ובתנאי שלא נעשה שימוש כלשהו בפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 7 ימים מיום קבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

אחריות, אבטחה ופרטיות:

“ליבי” ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של “ליבי”. אתר “ליבי” הינו אתר מאובטח. כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת הרכישה או הגלישה באתר יישארו חסויים ומאובטחים. יודגש ויובהר כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכת “ליבי” מאחר ו”ליבי” נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של “ליבי” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למערכת המידע אשר שמור בידי “ליבי” ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “ליבי”. כמו כן, במקרם הנובעים מכוח עליון “ליבי” לא תהיה אחראית לכל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. “ליבי” מתחייבת שלא תעשה שימוש בפרטי המשתמש הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעייל “ליבי” תהיה רשאית להעביר פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרה שהמשתמש בצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב”ליבי” ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, בנוסף, אם המשתמש עושה שימוש בשירותי “ליבי” לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי “ליבי” צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן “ליבי” תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי “ליבי”:

“ליבי” שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שבצע המשתמש, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי כי הפריט אזל מן המלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או המשתמש עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת או לאחר ביצוע העסקה פרטים שגויים ו /או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב”ליבי” ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג´ אחר כלשהו. אם לדעת “ליבי” בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג´- בהקשר זה מתחייב המשתמש לא למכור פריטים שרכש לצד ג´ כלשהו. בנוסף “ליבי” רשאית לבטל את העסקה במידה ויש התערבות כוח עליון ומשמעו, לרבות תקלות במחשב, תקלות במערכת התקשורת, חבלה וארוע בטחוני כלשהו.

קניין רוחני:

האתר גם כמו כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, זכויות היוצרים, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, איורים, תמונות, סרטונים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר “ליבי”. בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימניים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מבעלי “ליבי” ו/או מי מטעמה בלבד.

שירות לקוחות:

לפרטים ובירורים ניתן לפנות למחלקת לקוחות של “ליבי” במייל [email protected]

דין ושיפוט:

הדין החל על תקנון זה ו/א כל פעולה ו/או כל סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) כפר סבא ולא כל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות